گامی به سوی عدالت

عروس حضرت قران نقاب انگه بر اندازد ............................ که دارلملک ایمان را مجرد یابد از غوغا

درباره من

سلام

با تشکر و کمال احترام وادب و توجه شمابه این وبلاگ. در این وبلاگ ماسعی داریم تا مطالب حقوقی و سیاسی روز شامل مقالات .سخنرانیها .اظهار نظرات و دل نوشته های مرتبط با مطالب گفته شده راارائه نما ئییم.

ا